Mary statue

Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria

8 december 2023
8 december Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria
Negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) vieren wij het hoogfeest van haar onbevlekte ontvangenis, waarop wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om de moeder te worden van Jezus, Messias en Gods Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop was voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods heilsplan in te nemen, was zij door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus: zij moest heilig en vlekkeloos zijn voor zijn aangezicht (Ef. 1, 3-4). In haar is bij voorbaat de vloek weggenomen die sinds de eerste zonde op de mensen rustte; omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jezus het beeld van de kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid, zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet (Ef. 5, 26-27).
EVANGELIE van vandaag
Lc. 1, 26-38Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.
In die tijd werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak:„ Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen. ” Zij schrok van dat woorden vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: „Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengenen gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijnen Zoon van de Allerhoogste genoemd worden .God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. ”Maria echter sprak tot de engel: „Hoe zal dit geschieden daar ik geen man beken?” Hierop gaf de engel haar ten antwoord „De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk. ”Nu zei Maria: „Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. ”En de engel ging van haar heen.

Andere berichten

Ga naar de inhoud