Hulp aan mensen in nood

Een van de vier velden van pastorale zorg is de diaconie, de hulp aan hen die in materiële nood verkeren. Voor diaconie is geld nodig, waarmee de benodigde hulp kan worden betaald. Die financiën worden verzorgd en beheerd door de Parochiële Caritasinstelling (PCI). Met de fusie van beide parochies van Apeldoorn en Twello tot de Sint Franciscusparochie moesten ook de beide instellingen van de oude parochies samengaan. Dat is gebeurd per bisschoppelijk decreet op 1 januari 2024.

Het bestuur van de PCI bestaat nu uit Erik Bloemen als voorzitter, Dick Noordman als penningmeester en Gerard Disberg als secretaris. Wij hebben er (voorlopig) voor gekozen om de werkwijze aan te houden die de voormalige Franciscus & Claraparochie van Twello hanteerde. Dat wil zeggen dat er een stuurgroep is, bestaande uit het PCI-bestuur, en dat diverse werkgroepen lokaal nader invulling geven aan de plannen. Onderzocht wordt nog hoe dit model ook in Apeldoorn kan werken. In die stad fungeert Sant’Egidio als werkgroep en werkt de PCI vanouds samen met het Christelijk Noodfonds Apeldoorn.

Als PCI-bestuur willen we graag het contact met u als parochiaan opbouwen en hebben we het besluit genomen om in samenwerking met opbouwwerker Remco van Mulligen een communicatieplan op te stellen. Met dit korte bericht willen we u alvast laten weten dat er een PCI is, passend bij de nieuw gevormde parochie.

Ga naar de inhoud