Bijbellezingen van de dag

Hier vind u de dagelijkse lezingen uit de Bijbel. Gebruik het selectieveld rechtsboven om een andere dag te kiezen.

Lezingen van zaterdag 20 april 2024

Eerste lezing

Uit de Handelingen der apostelen 9,31-42.

In die dagen genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door de vertroosting van de heilige Geest.
Eens kwam Petrus op een grote rondreis ook bij de leerlingen die in Lydda woonden,
en trof daar een zekere Eneas aan, die reeds acht jaar wegens verlam­ming het bed moest houden.
Petrus sprak tot hem: 'Eneas, Jezus Christus geneest u, sta op en maak zelf uw bed in orde.' Onmiddel­lijk stond hij op.
Alle inwo­ners van Lydda en van de Saron­vlakte zagen hem en bekeerden zich tot de Heer.
Er leefde destijds in Joppe een leerlinge met name Tabita, wat in vertaling Dorkas, Gazelle, betekent. Zij was onuitputtelijk in het doen van goede werken en het geven van aalmoezen.
Juist in die dagen was zij echter na een ziekte gestorven. Men waste haar en legde haar in een bovenver­trek.
Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar verbleef, twee mannen naar hem toe met het verzoek: 'Kom zonder uitstel naar ons toe.'
Petrus ging aanstonds met hen mee. Bij zijn aankomst brachten ze hem in het bovenver­trek, waar alle weduwen wenend hem omring­den en al de kleren en mantels lieten zien die Dorkas gemaakt had toen ze nog in hun midden was.
Petrus deed allen naar buiten gaan, knielde neer en bad. Toen sprak hij, zich kerend naar het lijk: 'Tabita, sta op.' Zij opende de ogen, zag Petrus en ging overeind zitten.
Hij reikte haar de hand en hielp haar opstaan. Vervolgens riep hij de heiligen en de weduwen en gaf haar levend aan hen terug.
Dit werd bekend in heel Joppe, zodat velen het geloof in de Heer aannamen.

Psalm

Psalmen 116(115),12-13.14-15.16-17.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.
Want kostbaar is in de ogen des Heren
het leven van wie Hem vereert.

O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.
Met offers zal ik U loven
de Naam van de Heer roep ik aan.

Evangelielezing

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 6,60-69.

In die dagen zeiden velen van de leerlin­gen van Jezus: 'Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie kan daar naar luisteren?'
Maar Jezus, die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: 'Neemt gij daar aanstoot aan?
Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...?
Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven.
Maar er zijn er onder u, die geen geloof hebben.' ‑ Jezus wist inder­daad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren ‑.
Hij voegde er een toe: 'Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij kan komen, als het hem niet door de Vader gegeven is.'
Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten zijn gezelschap.
Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: 'Wilt ook gij soms weggaan?'
Simon Petrus antwoordde Hem: 'Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven
en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt.'


Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen
Om de bijbellezingen iedere morgen in Uw mailbox te ontvangen, kunt u zich hier inschrijven : dagelijksevangelie.org

Ga naar de inhoud