Ernst

Gebed voor R., die vereenzaamd is en die klaagt over de smartelijke woonomstandigheden waarin hij woont.

Moeder van God en onze Moeder, Maria, Koningin van de vrede, Gij zijt tot ons gekomen om ons naar God te leiden. Bekom voor ons en voor R. de genade, niet alleen om te zeggen: “Uw wil geschiede met mij!”, maar ook echt om de wil van God te vervullen, zoals Gij gedaan hebt, bidden wij U.
Wij plaatsen onze handen tussen Uw handen, opdat doorheen alle beproevingen en moeilijkheden Gij ons en R., die lijdt onder zijn verzuchtingen, naar God en hulpverleners zoudt leiden, teneinde hem de verlichting te schenken, die hij zoekt. Door Christus onze Heer. Amen!

Ga naar de inhoud