Focolare: Woord van Leven (april 2024)

11 april 2024

“De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.” (Handelingen 4:33)

Deze woorden vallen in de paastijd. Ze nodigen ons uit om in volle vrijheid ook zelf getuigen te zijn van de gebeurtenis die de wereldgeschiedenis heeft getekend: Jezus is verrezen!

Om de betekenis van dit vers uit de handelingen van de apostelen volledig te begrijpen, moet je het vers lezen dat daaraan voorafgaat: “Allen die tot geloof gekomen waren, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.”

“De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.”

Deze tekst laat zien hoe de vroegste christelijke gemeenschap bezield was door de kracht van de Geest, en een grote ijver kende om aan allen het Evangelie te verkondigen, dat wil zeggen: de Blijde Boodschap dat Christus is verrezen.

Het zijn dezelfde mensen die vóór Pinksteren bang en verbijsterd waren door de gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden. Nu treden diezelfde personen in de openbaarheid, bereid om zelfs met het martelaarschap te getuigen van het Evangelie. Het is de Heilige Geest die hun de kracht gaf en die alle angst en vrees had weggenomen. Ze waren één van hart en één van ziel, ze beoefenden de wederzijdse liefde en brachten hun bezittingen in gemeenschap. Dat was waardoor een steeds groter aantal mensen zich aangetrokken voelde.

De vrouwen en mannen die Jezus volgden, hadden naar zijn woorden geluisterd, ze hadden met Hem geleefd en zijn liefde voor de zwakken beleefd. Ze hadden met eigen ogen de wonderbaarlijke daden van Jezus gezien. Hun leven was veranderd. En ze waren de eerste getuigen geweest van de aanwezigheid van God te midden van de mensen.

Maar wat betekent het voor ons om in deze tijd volgelingen van Jezus te zijn en getuigenis af te leggen?

“De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.”

De meest effectieve manier om van de Verrezene te getuigen, is te laten zien dat Hij leeft en midden onder ons woont. “Als we zijn Woord naleven, als we de liefde voor onze naaste in ons hart brandend houden, als we ons inspannen om altijd de wederzijdse liefde onder elkaar te bewaren, dan zal de Verrezene in ons leven. Hij zal onder ons leven en zijn licht en genade om ons heen uitstralen en onze omgeving omvormen. En Hij zal het zijn die ons door zijn Geest zal leiden. Hij zal degene zijn die de omstandigheden regelt en ons in staat stelt om zijn leven door te geven aan wie dat nodig hebben.”

“De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.”

De huidige presidente van de Focolarebeweging, Margaret Karram schrijft: “Het buitengewone gebod dat de apostelen 2000 jaar geleden rechtstreeks van Jezus hadden ontvangen was om heel de wereld in te trekken en het Evangelie aan alle schepselen te verkondigen (vgl. Marc. 16:15). Die opdracht heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Vandaag richt Jezus dezelfde uitnodiging ook tot ons. Hij biedt ons de mogelijkheid om Hem in de wereld te brengen met alle creativiteit, talenten en vrijheid die Hij ons heeft gegeven.

De opdracht van de leerlingen heeft vandaag ook ons bereikt. Door mij, door ieder van ons, wil God zijn verhaal van liefde blijven vertellen aan al degenen die op onze weg komen of met wie we dagelijks samen zijn.”

Patrizia Mazzola en het Wvl-team

Bron: Focolare.org, waar elke maand een Woord van Leven verschijnt.

Andere berichten

Ga naar de inhoud