silver and white beaded bracelet

De rozenkrans bidden

7 september 2023

De rozenkrans is opgebouwd uit 5 tientjes: elk tientje bestaat uit 1x Onze Vader en 10x Wees Gegroet. Tijdens elk tientje overwegen we een geheim. Dit is telkens een gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Er zijn 20 geheimen, welke verspreid zijn over de verschillende weekdagen.

De hele rozenkrans kost je ongeveer 20 minuten. Je kan het in een keer doen, in de stilte op je kamer of in de kerk. Je kunt het ook verspreid over de dag bidden. Als je op de bus staat te wachten kan je een tientje bidden, op de fiets, voor het slapen gaan. Zo kan je verspreid over de dag 5 tientjes bidden, en heb je aan het einde toch de hele rozenkrans gebeden.

Ook is het mooi om samen met anderen de rozenkrans te bidden! Jezus zelf zegt ook: “Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.” (Matteüs 18,20)

Hoe
Hierbij volgt stapsgewijs een uitleg over hoe je de rozenkrans bidt.

 1. Neem de rozenkrans in je hand en begin met het kruisteken. Zeg hierbij: In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
 2. Bid de geloofsbelijdenis, terwijl je het kruisje vasthoudt.
  Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel; zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
 3. Eerste kraal: Onze Vader. Gevolgd door drie kralen, waarop je 3x een Wees Gegroet bidt. Dan eindig je met een “Eer aan de Vader”.

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt; uw naam worde geheiligd; uw rijk kome; uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving; maar verlos ons van het kwade.

Wees Gegroet

Wees Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Eer aan de Vader

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 1. Op de eerste grote kraal noem je eerst het geheim. Laat het even stil om te mediteren over het geheim. Vervolgens bid je op deze kraal een Onze Vader, gevolgd door 10x het Wees Gegroet op de volgende kralen.
  Vervolgens sluit je dit af met het “Eer aan de Vader”. Na het “Eer aan de Vader” wordt het gebed van Fatima gezegd:
  O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden! Behoedt ons voor het vuur van de Hel. Breng alle zielen naar de Hemel, maar vooral diegene die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 2. Hierna herhaal je stap 4 op elke set van kralen (genaamd: een tientje). Je bidt in totaal dus 5 tientjes.
 3. Aan het einde van de rozenkrans bid je het “Wees gegroet Koningin”
  “Wees gegroet, Koningin, Moeder van Barmhartigheid, ons leven, onze vreugde, en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
  Bid voor ons, Heilige Moeder van God. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Amen.

“De rozenkrans is onze dagelijkse ontmoeting met onze Moeder!” (Heilige Paus Johannes Paulus II)

“Het bidden van de rozenkrans is simpelweg samen met Maria het gelaat van Christus aanschouwen.” (Heilige Paus Johannes Paulus II)

Rozenkrans (geheimen)

 

De blijde geheimen:
(maandag en zaterdag)
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden

De geheimen van het Licht
(donderdag)
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
2. Jezus openbaart zich op de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering.
4. Jezus verandert van gedaante.
5. Jezus stelt de Eucharistie in bij het Laatste Avondmaal.

De droevige geheimen
(dinsdag en vrijdag)
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië
5. Jezus sterft aan het kruis

De glorievolle geheimen
(zondag en woensdag)
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
4. Maria wordt in de hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond

Wees gegroet, Maria

 

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

 

Ave María, grátia plena,
Dóminus tecum;
benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

 

 

 

Andere berichten

Ga naar de inhoud