religious stained glass

Bid een pinksternoveen

22 mei 2023
Op Hemelvaartsdag start vaak een pinksternoveen. Dit is een reeks gebeden die in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden.
‘Noveen’ is afgeleid van novena en novem dat ‘negen’ betekent. Onderstaande gebeden komen uit de noveen van de Congregatie van de Heilige Geest, voor elke dag één.

1. Menselijke Broederlijkheid

Onze God, Drie-ene liefde,
laat vanuit uw goddelijke intimiteit
de kracht van verbondenheid in ons stromen,
een overvloed van broederlijke liefde ons doordringen.
Geef ons die liefde die zichtbaar wordt in het leven van Jezus,
in zijn familie in Nazareth en in de eerste christelijke gemeenschap.

Geef dat wij christenen leven naar het Evangelie
en dat we Christus mogen ontmoeten in iedere mens.
Christus de gekruisigde,
aanwezig in de angst van alle mensen in de wereld
die verlaten en vergeten worden.
Christus de Verrezene,
aanwezig in iedere broeder en zuster die zich weer opricht.

Kom Heilige Geest, toon ons uw schoonheid,
weerspiegeld in alle volkeren op aarde.
Laat ons zien hoe belangrijk en nodig iedereen is,
hoe wij allemaal verschillende gezichten zijn
van die ene menselijke familie
waar U zoveel van houdt. Amen!

2. Interreligieuze Dialoog

Heer onze God,
U nodigt ons uit tot verzoening en broederlijkheid zowel tussen alle gelovigen als tussen ongelovigen en tussen alle mensen van goede wil.

U roept alle redelijke mensen op om dom geweld en blind extremisme te verwerpen; U roept ons op om de waarden van tolerantie en broederschap te waarderen die bevorderd en gestimuleerd worden door verschillende godsdiensten.

Geef dat de levens van gelovigen een getuigenis mogen zijn voor de grootheid van geloof in God, die diegenen die verdeeld zijn samenbrengt en de menselijke geest verheft, zodat hun broederschap een symbool wordt van begrip tussen Oost en West, tussen Noord en Zuid en tussen allen die geloven dat God ons geschapen heeft om elkaar te kennen, om samen te werken en samen te leven as broeders die elkaar liefhebben.

U wekt deze hoop onder ons op en daagt ons uit een weg ervoor te banen in onze hedendaagse wereld met het doel om een wereldvrede te bereiken waarvan alle volkeren mogen genieten. Amen.

3. Gerechtigheid en Vrede

Heer en Vader van heel de mensheid,
U die alle mensen met gelijke waardigheid geschapen heeft,
stort in onze harten een geest van broederlijkheid.
Beziel ons met een droom van ontmoeting, dialoog, gerechtigheid en vrede.
Help ons om een betere samenleving op te bouwen
en een menswaardiger wereld te creëren,
zonder honger, armoede, geweld en oorlog.

Open onze harten
voor alle volkeren en landen op aarde,
zodat we het goede en mooie kunnen zien
dat U in elk van ons gezaaid heeft,
zodat echte verbondenheid kan groeien,
en gemeenschappelijke projecten en gedeelde dromen
ons dichter bij elkaar kunnen brengen. Amen

4. Ontwikkeling en Behoud van de Schepping

Heer God, Een en Drievuldig,
kostbare gemeenschap van oneindige liefde,
leer ons U te aanschouwen
in de schoonheid van het heelal,
waar alles spreekt van U.
Wek onze lofprijzing en dankbaarheid
om ieder wezen dat Gij hebt geschapen.
Geef ons de genade ons ten diepste verenigd te voelen
met al het bestaande.

God van liefde, toon ons onze plaats
in deze wereld
als instrumenten van uw liefde
voor alle wezens van deze aarde,
want geen enkel van hen wordt door U vergeten.
Verlicht hen die macht en geld bezitten,
opdat zij worden behoed
voor de zonde van de onverschilligheid,
het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken ondersteunen,
en zorg dragen voor deze wereld, die wij bewonen.
De armen en de aarde schreeuwen:
Heer, doordring ons met uw macht en uw licht,
om ieder leven te beschermen,
om een betere toekomst te bereiden,
opdat uw Rijk kome,
het Rijk van gerechtigheid, vrede, liefde en schoonheid.
U zij de lof! Amen

5. Migranten en Vluchtelingen

Heer God, niemand is een vreemdeling voor U.
Noch is iemand ver van uw liefhebbende zorg.
Kijk in uw goedheid om naar migranten, vluchtelingen en asielzoekers.
Zij die gescheiden zijn van hun families, zij die verloren zijn,
zij die gedwongen zijn in ballingschap ver van hun geboortegrond.
Geef dat zij veilig en gezond mogen aankomen op hun bestemming.
Help ons altijd om uw goedheid te tonen aan vreemdelingen en mensen in nood.
Wij vragen U dit door Jezus Christus Onze Heer, die zelf een vluchteling
en een migrant was, en vertoefde in een vreemd land op zoek naar een thuis. Amen.

6. Onderwijs en jeugd

God onze Vader, U reist met de mensheid mee doorheen de generaties
door met hen te spreken en hun bewustzijn en groei te bevorderen.
Leer ons te ontdekken de verschillende gaven
die U als zaad hebt gepland in elk van uw zonen en dochters.
Sta ons bij om onze kinderen en jonge mensen
op te voeden met liefde en zelfvertrouwen, met begrip en tact.
Help ons om ons te verheugen met hen over hun ontdekkingen en successen,
en om geduldig en kalm te zijn met hen in hun zwakheden.
Geef ons uw Geest van liefde, van onderscheid en wijsheid
zodat we samen kunnen wandelen op uw pad
ten dienste van uw plan van geloof, vrede en vreugde.
Door Jezus Christus, uw Zoon, onze leidsman en licht op de weg,
hij die wist hoe de diepbedroefden op te beuren en uw liefde te tonen
aan de gemarginaliseerden, die leeft en heerst met U en de Heilige Geest,
voor altijd en altijd! Amen

7. Synodaliteit en Samenwerking

Wij staan voor U, Heilige Geest, terwijl wij in uw naam samenkomen.
Met U alleen om ons te leiden, maak Uzelf een thuis in onze harten.
Leer ons de weg die we moeten gaan en hoe we die moeten vervolgen.
Wij zijn zwak en zondig; laat ons niet wanorde bevorderen.
Laat niet onwetendheid ons leiden naar het verkeerde pad
noch gedeeltelijk onze acties beïnvloeden.
Laat ons in U onze eenheid vinden zodat we samen kunnen reizen
naar het eeuwige leven en niet dwalen van de weg
van waarheid en wat rechtmatig is.
Wij vragen dit alles U, die aan het werk is in elke plaats en tijd,
in gemeenschap met de Vader en de Zoon, tot in lengte van dagen. Amen.

8. Armen

Almachtige God, (…)
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen
voor het leven en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.
God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.
Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten
van allen die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen dat wij ten diepste verbonden zijn  met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt. (…).

9. Missionaire Zending

Heilige Geest, Gij nodigt ons uit
Om onze getrouwheid aan u te hernieuwen.
Blijf bij ons bij het vervullen van datgene
waartoe Gij ons roept.
Mogen uw gaven van wijsheid en kracht
ons een blijvende steun zijn
bij onze inzet voor de armen.
Mogen uw gaven van nederigheid en godsvrucht
ons ertoe brengen
de diepere betekenis van het geloof ten volle te beleven.
Mogen uw gaven van verstand en inzicht ons helpen
om samen de uitdagingen te verstaan
waartoe Gij ons roept ten dienste van de wereld van vandaag.
En mogen wij door het vuur van uw liefde
ook nu nog begeesterd zijn
van hetzelfde missionaire enthousiasme
waarvan de Apostelen vervuld waren
vanaf het eerste Pinksterfeest. Amen

Bron: Congregatie H. Geest

Andere berichten

Ga naar de inhoud