Overleden de zeereerwaarde heer Johannes Wilhelmus Hubertus Leisink

5 januari 2023

Utrecht, 2 januari 2023
Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht.
Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,
Hiermee bericht ik u dat op 30 december 2022 te Lochem in de Heer is overleden de
zeereerwaarde heer Johannes Wilhelmus Hubertus Leisink
Priester van het Aartsbisdom Utrecht
Hij werd geboren te Drempt op 1 december 1937. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 was hij
achtereenvolgens kapelaan te Weerselo, Loenen en Enschede (H. Michaël) en vervolgens vanaf
1974 pastor en deservitor van laatstgenoemde parochie. Met ingang van 29 januari 1978 werd hij
benoemd als deservitor van de parochie H. Maria Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Didam en per 15 september 1978 tevens als deservitor van de H. Martinusparochie te Didam.
Op 16 augustus 1987 werd hij benoemd als pastoor van de H.H. Petrus en Paulusparochie te Goor.
Op 1 oktober 2002 ging hij met emeritaat

Jan was een sociaal bewogen mens, afkomstig uit een boerengezin in de Achterhoek, waar hij
in de oorlogsjaren veel leed zag van mensen die om hulp kwamen vragen. Hij was een priester
met oog voor de noden van mensen, maar hij was ook een man van stil gebed en meditatie.
Regelmatig ging hij naar de abdij Slangenburg om met de monniken de getijden te bidden.
Na een druk leven als kapelaan en pastoor in diverse parochies, wilde hij graag dichtbij zijn
laatste ‘post’ – Goor – wonen. Dus werd het Lochem, net in een andere parochie, waar hij lang
bleef assisteren. Hoewel hij al een aantal jaren niet meer voorging, was Jan nog actief in een
gespreksgroep en las hij veel op spiritueel en theologisch gebied. De encycliek Laudato si’ lag
hem na aan het hart. De dood van zijn oudste broer in het afgelopen jaar liet hem bepaald niet
onberoerd. De laatste maanden merkte hij zelf dat hij achteruitging. De dood kwam toch nog
betrekkelijk onverwacht. Wij zijn dankbaar voor zijn lange en vruchtbare leven in dienstbaarheid
aan Christus en zijn Kerk.

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.
Correspondentieadres: W. Borgonjen, Ossewei 47, 3238 XL Zwartewaal
De Eucharistie ten uitvaart zal op zaterdag 7 januari 2023 om 10.00 uur worden gevierd in de
Sint Willibrorduskerk, Zomerweg 17, 6996 DD te Drempt. Aansluitend vindt de begrafenis plaats
op de natuurbegraafplaats Koningsakker, Sportlaan 25, 6816 VE te Arnhem.
Gelegenheid tot condoleren is er op vrijdag 6 januari van 15.00 tot 16.00 uur bij Monuta
Kamperman, Zutphenseweg 91B, 7241 KP te Lochem en na afloop van de begrafenis in het
ontvangsthuis van natuurbegraafplaats Koningsakker.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren.
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk

Aartsbisschop van Utrecht

Andere berichten

Naar de inhoud springen